BELEIDSPLAN

Stichting Heroes Arise

Beleidsplan 2020-2022

www.heroesarise.org


© Stichting Heroes Arise

Stenendam 6

9101 MZ Dokkum


E-mail: info@heroesarise.org

RSIN: 861065839

KvK: 77614755

IBAN: NL81 RABO 0353472611


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsplan 2019 - 20221 Inleiding…………………………………………………………………… 3


2 Missie & Visie…………………………………………………………….. 3


2.1 Missie & Visie……………………………………………………… 4


2.2 Doelstellingen……………………………………………………… 5


2.3 Werkzaamheden……………………………………………………. 5


3 Beleid……………………………………………………………………… 6


3.1 Werving van gelden……………………………………………….. 6


3.2 Het beheer en het besteden van vermogen………………………… 6


3.3 Bestedingsbeleid…………………………………………………… 6


3.4 Beloningsbeleid……………………………………………………. 7


3.5 Beschikken van het vermogen van de instelling…………………… 7


3.6 Administratieve organisatie……………………………………….. 7


3.7 Publicatieplicht……………………………………………………. 8


3.8 Beëindiging stichting……………………………………………… 8


4 Organisatiestructuur…………………………………………………….. 8


4.1 Algehele leiding…………………………………………………… 8


4.2 Bestuur…………………………………………………………….. 8


4.3 Raad van Toezicht…………………………………………………. 8


4.4 Vrijwilligers……………………………………………………….. 8


5 Jaarplannen 2020 - 2022…………………………………………………. 9


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Inleiding


Er wordt geschat dat er rond de 2,4 miljard mensen op de wereld zijn die het christelijke geloof aanhangen. Dat is zo’n éénderde van de gehele wereldbevolking. En dat terwijl circa 2000 jaar geleden Jezus Christus met alleen maar een handjevol discipelen het evangelie begon te verspreiden! Wij geloven dat er kracht zit in dit evangelie en dat het levensreddend en levensveranderend is voor degene die het wil omarmen. Ons verlangen is dat zoveel mogelijk mensen het ‘goede nieuws’ van Jezus Christus te horen zullen krijgen en het zullen aannemen.


Nadat wijzelf (Ferdy en Agnes) gedurende onze tienerjaren tot geloof zijn gekomen is er een vurige passie ontstaan om het evangelie te verkondigen en ons actief in te zetten voor de armen, wezen en weduwen. Tijdens het maken van diverse zendingsreizen en tijdens evangelisatie acties werd ons hart diep geraakt door de nood die we om ons heen zagen. We ontmoetten veel mensen wereldwijd die nog nooit het evangelie gehoord hadden en we zagen veel mensen levend in armoede. Wij ervoeren de roeping van God om hier iets aan te doen.


Ook vandaag de dag ontmoeten we veel mensen op straat of in wijken met armoede, die wachten op hulp en op iemand die het evangelie met ze deelt. We beginnen steeds meer de woorden van Jezus te begrijpen uit Lukas 10:2, waarin Hij zegt;


‘’De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’’ (Lukas 10:2)


Naast ‘de oogst’ zien wij ook het gebrek aan ‘arbeiders’. Christenen die geïnspireerd, getraind en aangemoedigd worden om het evangelie te verkondigen en die zich inzetten voor de armen, wezen en weduwen. Na 4 jaar actief te zijn geweest als zendingwerkers voor stichting Phoneo in Roemenië, ontstond in 2019 de visie om ‘Stichting Heroes Arise’ in het leven te roepen. Heroes Arise betekent: ‘helden sta op!’. Naast dat wij zelf ons actief inzetten voor verspreiding van het evangelie en het helpen van de armen is het ons verlangen om zo veel mogelijk andere christenen te inspireren en te trainen om hetzelfde te doen. Deze wereld heeft helden nodig. Helden die hun leven geven voor de mensen in nood en voor het evangelie van Jezus Christus.


In dit beleidsplan van Stichting Heroes Arise vindt u de doelstellingen, activiteiten en een overzicht van de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling en zal indien nodig worden geactualiseerd.


Samen met het stichtingbestuur zijn wij enorm enthousiast over de visie en de plannen die beschreven staan in dit beleidsplan. Graag nemen wij u hierin mee!


Reghin, februari 2020


Ferdy en Agnes Bergsma

Initiatief nemers Stichting Heroes Arise------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Missie & Visie


2.1 Missie & Visie


Stichting Heroes Arise richt zich op het verspreiden van het evangelie en het helpen van armen, wezen en weduwen in Roemenië en wereldwijd. Eén van onze speerpunten is om christenen te trainen in evangelisatie en in hoe zij praktisch handen en voeten kunnen geven aan de roeping van God voor hun leven.


Wij geloven dat een ieder de kans moet krijgen om het ‘goede nieuws’ van het evangelie te horen. Naast dat we zelf evangeliseren investeren we ook in lokale gelovigen. Door lokale gelovigen te trainen in evangelisatie kunnen we gezamenlijk veel meer mensen bereiken met het evangelie.


We werken hoofdzakelijk in Roemenië maar hebben gedurende de jaren ook internationaal contacten opgebouwd met diverse zendingsorganisaties en kerken. We zullen deze contacten blijven onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.


Onze missie

Wereldwijd mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus, beginnend in Roemenië. En een hoopvolle toekomst bieden aan de armen, wezen en weduwen.Naast verspreiding van het evangelie zet Stichting Heroes Arise zich in voor de armen, wezen en de weduwen. We doen dit op 2 manieren:


1. D.m.v. het ondersteunen van lokale kerken en organisaties in hun activiteiten en projecten gericht op het praktisch helpen van de Roma zigeuners.


2. Door zelf initiatieven te nemen om in te spelen op de nood onder de Roma’s.


Het meerendeel van de Roma’s leeft in armoede. Vaak is gebrek aan goede opvoeding, scholing en werk, een structureel probleem, wat er in resulteert dat ze in de armoede circel gevangen blijven. Ook worden de Roma’s vaak als minderwaardig beschouwt door de rest van de Roemeense bevolking.


Ons doel is om in te spelen op deze noden door op persoonlijk vlak mee te denken, te coachen en praktische oplossingen aan te bieden. We focussen hierin op Roma gezinnen, kinderen, tieners en volwassenen. Ons doel is dat zij beter kunnen meedraaien in de maatschappij, dat ze uit de armoede circel zullen breken en dat ze een hoopvolle toekomst tegemoed gaan.In onze werkomgeving zijn diverse kerken en organisaties die vaak al jarenlang contacten en projecten hebben in verschillende zigeunerwijken en waarmee wij inmiddels een goede relaties hebben opgebouwd. Deze kerken en organisaties kampen vaak met verschillende noden. Een onderbezetting aan mensen en/of aan goederen voor de projecten zijn vaak structurele problemen. Stichting Heroes arise zet zich in om ondersteuning te bieden aan deze kerken/organisaties.


2.2 Doelstellingen


Stichting Heroes Arise richt zich hoofdzakelijk op mensen in Roemenië maar ook in andere landen met de bovenstaande doelstellingen.2.3 Werkzaamheden


De onderstaande werkzaamheden vinden plaats in Roemenië en/of in andere landen. De werkzaamheden van Stichting Heroes Arise zijn gericht op het verspreiden van het evangelie en het zorg dragen voor de armen, wezen en weduwen met als concrete activeiten:Op evangelisatie gebied


 • Het verzorgen van evangelisatie training, spreekbeurten en bijbels onderwijs in Roemenië en buitenland
 • Het opzetten van huisgroepen, kerken, in Roemenië en buitenland
 • Organiseren van evangelisatie activiteiten, evenementen en conferenties in Roemenië en buitenland
 • Uitreiken van evangelisatie materiaal
 • Actief onderhouden van lokale en internationale contacten
 • Het ondersteunen van projecten/activiteiten van derden
 • Multimedia gebruiken voor evangelisatie doeleindenOp het gebied van armoede


 • Bieden van praktische hulp en oplossingen aan armen, wezen en weduwen
 • Het verstrekken van goederen
 • Bieden van persoonlijke coaching op gebied van geloof, scholing, werk, financiën, gezondheid en hygiëne etc.
 • Het opbouwen van duurzame relaties met de armen, wezen en weduwen
 • Het opbouwen van relaties met lokale overheidsinstanties
 • Het praktisch en financieel ondersteunen van projecten/activiteiten van derden
 • Multimedia gebruiken voor armoede bestrijding doeleinden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Beleid


Het schrijven van dit beleidsplan vindt plaats in de opstartfase van de stichting. 2020 is het jaar wat gebruikt zal worden om de stichting verder te ontwikkelen op inhoud en vormgeving. Op korte termijn betekent dit het aanvragen van een ANBI status en het publiceren van de website. Ook zal dit jaar in het teken staan van netwerken, zowel in binnen- als buitenland, het opzetten van evangelisatie activiteiten en het zorgdragen voor armen, wezen en weduwen.


3.1 Werving van gelden


Heroes Arise is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en het bereiken van haar doelen afhankelijk van giften, bijdragen, sponsoring, subsidies etc. De werving van de fondsen gebeurt op een effectieve manier via onze website, het geven van presentaties, bestaande contacten, zowel privé als zakelijk en door het opbouwen van nieuwe contacten.


De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden. Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven, ontvangt de stichting ook incidentele donaties van individuele personen. De fondsenwervende activiteiten zijn gericht op het verwerven van een vrijwillige bijdragen en zijn nooit intimiderend of manipulerend van aard.


In de toekomst zal de stichting ook mogelijk gelden werven door de opbrengst uit de verkoop van producten.


3.2 Het beheer en het besteden van vermogen


Heroes Arise is niet gericht op het behalen van financieel gewin. De fondsen van stichting Heroes arise worden intern beheerd op rekening

NL81 RABO 0353472611 (op naam van Stichting Heroes Arise). De donaties van de donateurs kunnen ingedeeld worden op verschillende projecten.


Bij opheffing van de stichting zal het batig saldo worden besteed aan een doel dat in overleg met het bestuur en een schriftelijke toestemming worden bepaald. Dit betreft in elk geval een ANBI stichting met een soort gelijke doelstelling als stichting Heroes Arise.


Het bestuur is niet toegestaan om met de middelen van Heroes Arise te speculeren, te beleggen dan wel anderszins risicovol te opereren.


3.3 Bestedingsbeleid


De besteding van fondsen gebeurt in overleg met het bestuur. De bestedingen hebben te maken met de kosten van reclame, opzetten/ onderhouding en hosting van website, onkosten evangelisatie activiteiten, huur van panden, onkosten humanitaire hulp, reiskosten, evangelisatie materiaal en overige kosten.


3.4 Beloningsbeleid


De directe kosten van Stichting Heroes Arise bestaan uit kosten die te maken hebben met de instandhouding van de stichting. Hieronder vallen o.a:


 • Inschrijving kosten Kamer van Koophandel en overige registers
 • Porto- en repro kosten, notariskosten etc.
 • Bank en administratiekosten
 • Website kosten


De Raad van Bestuur van Stichting Heroes Arise voert haar werkzaamheden te behoeve van de stichting uit op vrijwillige basis, zonder salaris. Heroes Arise hanteert formeel het volgende beleid met betrekking tot vergoedingen: leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen vrijwilligersvergoeding en ontvangen een mogelijke onkostenvergeoding van de onkosten die er zijn gemaakt indien bewijsstukken (bonnen) overlegd kunnen worden. Andere vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.


3.5 Beschikken van het vermogen van de instelling


Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.


3.6 Administratieve organisatie


Stichting Heroes Arise is als ANBI-stichting verplicht financiële administratie te voeren en te verantwoorden. Hieruit blijkt welke bedragen er per bestuurder aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van het vermogen van de stichting. Dit geldt ook voor alle andere kosten. Daarnaast blijkt uit de administratie wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting is.


Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 decemer van een jaar) worden door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur stelt de jaarstukken vast na voorafgaande goedkeuring door het bestuur.


3.7 Publicatieplicht


De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie op het volgende websiteadres: www.heroesarise.org


3.8 Beëindiging stichting


Bij beëindiging van de stichting Heroes Arise wordt gehandeld conform de bepalingen in de statuten.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Organisatie structuur


4.1 Algehele leiding


Het werk van Heroes Arise wordt geleid door Ferdy Bergsma in samenwerking met zijn vrouw Agnes. Ferdy is tevens de initiatiefnemer en oprichter van de stichting en is daarmee ook de eindverantwoordelijke voor alle activiteiten van de stichting.


4.2 Bestuur


Dhr. Ferdy Bergsma voorzitter, oprichter & initiatiefnemer

Dhr. Kor Lei penningmeester

Dhr. Wiebren Bouma secretaris

Dhr. Peter Timmers algemeen lid


4.3 Raad van Toezicht


Naast het bestuur is er een externe raad die toezicht houdt op het naleven van het beleid en de algemene gang van zaken.


4.4 Vrijwilligers


In de opstartfase zal Stichting Heroes Arise uitsluitend werken met vrijwilligers


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Jaarplannen 2020 - 2022


Praktisch


 • Oprichten van de stichting, inschrijven bij KVK en ANBI status aanvraag;
 • Lancering van de website: www.heroesarise.org en publicatie van het logo en huisstijlOp evangelisatie gebied


 • Opzetten van straat/wijk evangelisatie en het verzorgen van evangelisatie training aan kerken, inviduen, huisgroepen, hoofdzakelijk in Roemenië maar ook in andere landen.
 • Deelnemen aan, en ondersteunen van nationale en internationale evangelisatie evenementen
 • Verzorgen van bijbels onderwijs in diverse kerken
 • Uitbouwen van nationaal en internationaal netwerk
 • Starten van huiskerk(en)
 • Organiseren van christelijke evenementenOp het gebied van armoede


 • Ondersteunen van lokale kerken/organisaties in Roemenië, specifiek:


- verzorgen van pastorale huisbezoeken in verschillende Roma wijken

- verzorgen van bijbels onderwijs in diverse (Roma)kerken

- praktisch hulp bieden bij ‘bijles’ programma voor Roma kinderen

- ondersteuning bieden bij opstartfase lokaal weeshuis


 • Bieden van praktische hulp aan Roma gezinnen.
 • Bieden ondersteuning en oplossingen aan de Roma’s op gebied van scholing, werk, praktische nood
 • Mogelijk gebruik maken van multimedia voor fundraising doeleinden
 • Werven van donateurs, geven van voorlichting, presentaties etc.